Category: travel news

อุทยานแห่งชาติเขาสก

สัมผัสผืนป่าที่มีความยิ่งใหญ่มากเป็นลำดับต้น ๆ ของภาคใต้ซึ่งครอบคลุมพื้นที่อำเภอบ้านตาขุน อำเภอพนม และอำเภอคีรีรัฐนิคม ที่นี่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2537 ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 461,712 ไร่
(more…)

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน มีพื้นที่ประมาณ 3,568 ไร่ เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝ่ายสัมพันธมิตรใช้เป็นที่จอดเครื่องบินเพื่อส่งเสบียงอาหาร
(more…)

[Top]

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

ตามรอยแนวทางพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบันเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนชาวไทยด้วยแนวคิดการพัฒนาตนเองตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ โดยมูลนิธิชัยพัฒนารวมทั้งสมาคมนักเรียนเก่า วชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดตั้งศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติแห่งนี้ขึ้นภายในไม่เพียงมีมุมต่างๆ ร้านค้า อาคารประชุม แปลงสาธิตกิจกรรมกลางแจ้ง แปลงสาธิตทฤษฎีแก้มลิง แปลงปลูกหญ้าแฝก แปลงทฤษฎีแผนใหม่ที่น่าสนใจมากมายแล้ว ที่นี่ยังมีหลักสูตรการจัดอบรมต่างๆ ทั้งแบบครึ่งวันและเต็มวันเพื่อถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจ เช่น หลักสูตรบ้านดิน ศิลปะสร้างด้วยมือคุณ การทำนา การสีข้าว เป็นต้น
(more…)

[Top]

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร หรือที่ประชาชนทั่วไปเรียกว่า “วัดสุปัฏน์” ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูล ในท้องที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวัดธรรมยุตินิกายแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดสร้างโดยพระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โดยได้เริ่มสร้างวัดในปี พ.ศ. 2393 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2396 (more…)

[Top]