Category: travel news

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

ตามรอยแนวทางพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบันเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนชาวไทยด้วยแนวคิดการพัฒนาตนเองตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ โดยมูลนิธิชัยพัฒนารวมทั้งสมาคมนักเรียนเก่า วชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดตั้งศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติแห่งนี้ขึ้นภายในไม่เพียงมีมุมต่างๆ ร้านค้า อาคารประชุม แปลงสาธิตกิจกรรมกลางแจ้ง แปลงสาธิตทฤษฎีแก้มลิง แปลงปลูกหญ้าแฝก แปลงทฤษฎีแผนใหม่ที่น่าสนใจมากมายแล้ว ที่นี่ยังมีหลักสูตรการจัดอบรมต่างๆ ทั้งแบบครึ่งวันและเต็มวันเพื่อถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจ เช่น หลักสูตรบ้านดิน ศิลปะสร้างด้วยมือคุณ การทำนา การสีข้าว เป็นต้น
(more…)

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร หรือที่ประชาชนทั่วไปเรียกว่า “วัดสุปัฏน์” ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูล ในท้องที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวัดธรรมยุตินิกายแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดสร้างโดยพระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โดยได้เริ่มสร้างวัดในปี พ.ศ. 2393 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2396 (more…)

[Top]