สำคัญมาก! กฎหมายที่ดินที่ทุกคนควรรู้

ที่ดินหมายถึง ที่ดินบนบกอันได้แก่พื้นที่ดินทั่วไป แล้วยังหมายถึงพื้นดินที่เป็นภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง ลำน้ำ ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลอีกด้วย ที่ดินนับเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากในปัจจุบัน เป็นทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ที่ดินยังเป็นพื้นที่ที่สามารถทำประโยชน์แก่มนุษย์ได้ เช่น ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ใช้เพื่อเป็นหลักประกัน การครอบครองที่ดิน ต้องมีหลักฐานเอกสารต่างๆ ที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการ เช่น โฉนดที่ดิน, นส.3, หรือ
หนังสือสิทธิ์อื่นๆ นอกจากนี้ที่ดินยังเป็นเครื่องแสดงออกถึงฐานะความเป็นอยู่ของแต่ละคนด้วย ผู้คนจึงพยายามใฝ่หาให้ได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินเป็นของตนเอง แม้จะต้องทำงานด้วยความยากลำบากสักเพียงใดก็ตาม เนื่องจากที่ดินมีค่าและมีประโยชน์มาก รัฐบาลจึงออกกฎหมายวางระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการได้มาซึ่งที่ดินของบุคคลคือ ประมวลกฎหมายที่ดิน ปีพ.ศ. ๒๔๙๗ มีข้อกฎหมายอย่างไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ

ลงทุนที่ดิน
กฎหมายที่ดินเรื่องสิทธิในที่ดิน
กฎหมายได้วางหลักเกณฑ์ให้ชาวบ้านสามารถมีสิทธิเป็นเจ้าของที่ดินได้ โดยการให้ชาวบ้านประชาชนที่ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินมาก่อน สามารถไปยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่ และเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ก็จะออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้บุคคลที่ขอที่ดินนั้นต่อไปหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้น ก็ได้มีการแบ่งแยกเป็น 2 ประเภท ก็คือ

1. หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ คือ เอกสารที่ทางราชการออกให้แก่ผู้มีสิทธิในที่ดิน เพื่อรับรองความเป็นเจ้าของในที่ดินแปลงนั้น โดยหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นคือ
-โฉนดที่ดิน ซึ่งมีอยู่ 6 แบบ คือ น.ส.4 ก. , น.ส.4 ข. , น.ส.4 ค. , น.ส.4 , น.ส.4 ง. และ น.ส.4 จ.
-โฉนดแผนที่
-โฉนดตราจอง
-ตราจองที่ตราว่า “ได้ทำประโยชน์แล้ว”

โฉนดที่ดิน
2. หนังสือแสดงสิทธิครอบครอง เป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้แก่ผู้มีสิทธิในที่ดิน เพื่อรับรองว่า ผู้นั้นเป็นผู้มีสิทธิครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินแปลงนั้นๆ เท่านั้น แต่ไม่ได้รับรองว่า บุคคลที่มีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าวแต่อย่างใด เอกสารที่กล่าวมา
-หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ได้แก่
น.ส.3 ก. เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ออกในท้องที่ที่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ
น.ส.3 ข. เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ออกในท้องที่ที่ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ
น.ส.3 เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ที่ออกในท้องที่อื่นๆ
-ใบจอง เป็นหนังสือแสดงการยอมให้เข้าครอบครองที่ดินชั่วคราว ซึ่งก็คือ ใบ น.ส.2 หรือ น.ส.2 ก.
-ใบไต่สวน หรือ หนังสือแสดงการสอบสวนเพื่อออกโฉนดที่ดิน ซึ่งก็คือ ใบ น.ส.5

การลงทุนที่ดิน
สิทธิเรื่องที่ดินคือสิ่งที่เราควรเรียนรู้เอาไว้นะคะ เผื่อวันใดวันหนึ่งเรากลายเป็นมหาเศรษฐีสามารถซื้อที่ได้เป็นร้อยๆไร่ หรือที่ดินที่เรามีอยู่สามารถขายได้ ควรเรียนรู้เอาไว้จะได้รู้ทันใครๆเค้า สำหรับข้อแตกต่างระหว่างหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์กับหนังสือแสดงสิทธิครอบครองคือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์นั้น เป็นหนังสือที่แสดงว่าคนที่มีชื่อในโฉนดนั้นเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนั้นอย่างถูกต้อง ส่วนหนังสือแสดงสิทธิครอบครองเป็นเพียงหนังสือที่แสดงว่าผู้ที่มีชื่อในหนังสือนั้น เป็นผู้มีสิทธิครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินแปลงนั้นเท่านั้นค่ะ ทั้งนี้การซื้อขายที่ดินควรตรวจสอบเอกสิทธิ์ให้เรียบร้อยเสียก่อน ไม่เช่นนั้นคุณอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ค่ะ

Credit https://www.gurubaan.com/คอนโด/