ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

ตามรอยแนวทางพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบันเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนชาวไทยด้วยแนวคิดการพัฒนาตนเองตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ โดยมูลนิธิชัยพัฒนารวมทั้งสมาคมนักเรียนเก่า วชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดตั้งศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติแห่งนี้ขึ้นภายในไม่เพียงมีมุมต่างๆ ร้านค้า อาคารประชุม แปลงสาธิตกิจกรรมกลางแจ้ง แปลงสาธิตทฤษฎีแก้มลิง แปลงปลูกหญ้าแฝก แปลงทฤษฎีแผนใหม่ที่น่าสนใจมากมายแล้ว ที่นี่ยังมีหลักสูตรการจัดอบรมต่างๆ ทั้งแบบครึ่งวันและเต็มวันเพื่อถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจ เช่น หลักสูตรบ้านดิน ศิลปะสร้างด้วยมือคุณ การทำนา การสีข้าว เป็นต้น

กิจกรรมไฮไลต์
• อุ่นเครื่องความรู้ภายในอาคารนิทรรศการต้อนรับนักท่องเที่ยว
• เรียนรู้จุดสาธิตเรื่องพลังงานในพิพิธภัณฑ์ระบบแสงสีเสียง ที่แสดงแนวคิดการบริหารจัดการ 4 ส่วนใหญ่ๆ ด้วยกัน ได้แก่ การบริหารจัดการดิน การบริหารจัดการน้ำ การบริหารจัดการป่า และการบริหารจัดการมนุษย์
• ชมกังหันชัยพัฒนาตามแนวทางทฤษฎีใหม่
• ชมการปลูกผักระเบียงสำหรับผู้อาศัยอยู่ในตัวเมืองหรืออาคารสูง
• ชมการสาธิตการผลิตน้ำยาต่างๆ เพื่อใช้สอยภายในครัวเรือนในโครงการ “ฅนมีน้ำยา” การผลิต “น้ำแดดเดียว” รวมทั้งวิธีการ “ห่มดิน” สำหรับผู้สนใจด้านนี้โดยเฉพาะ

เปิดให้เข้าชมเวลา 08.00 – 17.00 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร.09 1707 3073 หรือ 0 3738 4049 โทรสาร 0 3738 4049
/ขอบคุณ ททท